NAŠE PRIORITY

✓ ZMENÍME PRAVIDLÁ
REZIDENČNÉHO PARKOVANIA.


✓ Doplníme bezpečnostné opatrenia
na križovatkách pri ZŠ na Námestí SUT.


✓ VYBUDUJEME KRUHOVÝ OBJAZD
na križovatke Slnečná – Ustianska –
J. Hlubíka a zrekonštruujeme okružnú
križovatku pri Obchodnej akadémii.


✓ Vybudujeme parkovací
dom Na hlinách.


✓ Vybudujeme parkovacie miesta
a polopodzemné kontajnery
na Špačinskej ulici.


✓ ZABEZPEČÍME REKONŠTRUKCIU
MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALY ako
dôstojného stánku pre šport v meste.

Čo pre Vás urobíme v rokoch 2022 – 2026?

Nebudeme Vám sľubovať nesplniteľné, ale myslíme si, že máme odvahu a znalosti, ktoré nám dovoľujú sľúbiť iba to, čo sa dá reálne splniť. Preto sa budeme opierať o Plán Trnava do roku 2030, ktorý spísali odborníci združení v tíme zloženom z verejnosti a členov politických strán podporujúcich Mariána Galbavého za primátora Trnavy:

Moderná, otvorená a hrdá Trnava

 • Budeme viesť Trnavu tak, aby rástla hrdosť Trnavčaniek a Trnavčanov na naše mesto
 • Oživíme komunikáciu s Trnavčanmi
 • Zapojíme oveľa viac občanov do rozhodovania samosprávy – participatívne plánovanie verejných priestorov
 • Otvoríme informovanie o rozhodovaní samosprávy nielen cez Facebook, ako to robí súčasné vedenie
 • Do riadenia mesta a zefektívnenia hospodárenia zapojíme moderné smart technológie

Starostlivá a zdravá Trnava

 • Znížime vysoké dane Trnavčanom ohrozených chudobou a infláciou
 • Premeníme polikliniku na moderné centrum zdravotníckych a sociálnych služieb bez čakania
 • Zrekonštruujeme domov dôchodcov a zvýšime jeho kapacitu  
 • Otvoríme dve kompletne nové materské školy v Trnave, ani jednu nezrušíme
 • Podporíme mestské jasle
 • Vybudujeme nové zariadenia sociálnych služieb – denné stacionáre
 • Vytvoríme informačný systém, ktorý uľahčí orientáciu v roztrieštenom poskytovaní zdravotnej starostlivosti v meste
 • Zavedieme službu sociálneho taxíka
 • Rozšírime rozsah poskytovania opatrovateľských služieb
 • Zvýšime rozsah podpory kultúrneho a spoločenského vyžitia seniorov
 • Vysadíme 6.000 nových stromov a urobíme veľké vodozádržné opatrenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien

Mladá a aktívna Trnava

 • Dobudujeme športovú infraštruktúru v meste a podporíme rozvoj športu detí v spolupráci so školami a športovými zväzmi
 • Postavíme a otvoríme Mestské centrum bojových športov pre 2000 mladých športovcov
 • Dobudujeme cyklotrasy spôsobom, ktorý reálne naplní potreby obyvateľov
 • Prepojíme mestské cyklotrasy s cyklotrasami v extraviláne – cyklotrasa do Bieleho Kostola a ďalších susedných obcí
 • V spolupráci so župou a začneme pracovať na veľkom cyklotrasovom prepojení Trnavy s Malými Karpatmi
 • Zrekonštruujeme jeden školský športový areál a otvoríme ho verejnosti
 • Zrekonštruujeme desať nových odborných učební na základných školách
 • Zrekonštruujeme doteraz nezrekonštruované detské ihriská

Mobilná Trnava

 • Zmiernime problémy s dopravou v meste
 • Budeme intenzívne komunikovať s Ministerstvom dopravy a presadíme Južný obchvat Trnavy
 • Sfunkčníme mestskú hromadnú dopravu
 • Postavíme parkovací dom na Hlinách a parkovací dom v centre mesta
 • Vybudujeme nové parkovacie miesta na sídliskách 
 • Obnovíme najmenej 30 000 m2 povrchov ciest a chodníkov
 • Vybudujeme záchytné parkovisko s využitím aj pre rezidenčné parkovanie v blízkosti železničnej stanice

Bezpečnejšia Trnava

 • Zefektívnime výkon Mestskej polície v uliciach
 • Zvýšime bezpečnosť inštaláciou kamerových systémov na verejných miestach a pri školách
 • Zabezpečíme transparentnosť obstarávania a poskytovania verejných služieb
 • Zvýšime hospodárnosť pri správe verejných hodnôt
 • Zefektívnime civilnú ochranu obyvateľstva
 • Zriadime útvar kybernetickej bezpečnosti a zvýšime úroveň ochrany v kyber-priestore

Verejné priestory

 • Zväčšíme a zatraktívnime pešiu zónu a postavíme k nej parkovací dom pre lepší prístup návštevníkov centra Trnavy
 • Zrevitalizujeme ďalšie vnútrobloky
 • Zatraktívnime výsadbu zelene v centre a vo vybraných lokalitách a dámr dôraz na starostlivosť o ňu

Atraktívna a príjemná Trnava

 • Začneme rekonštrukciu Kamenného mlyna a kúpaliska – vylepšíme to čo poznáme, nechceme stavať vzdušné zámky a nové parky na zelenej lúke bez tradície
 • Postavíme funkčné kultúrne centrum s koncertnou sálou pre Trnavčanov, aby nás známe kapely pri svojom turné neobchádzali tak ako doteraz

Trnava ako turistická destinácia

 • Lepšie využijeme kultúrnu infraštruktúru na zvýšenie kvality a šírky ponuky kultúrnych podujatí pre Trnavčanov aj návštevníkov nášho mesta
 • Zrealizujeme pilotné ročníky dvoch nových celomestských kultúrnych akcií
 • Posilníme komunikáciu mesta ako atraktívnej turistickej destinácie s využitím kvality a tradície vín trnavského regiónu
 • Zlepšíme komunikáciu s cirkvami a zapojíme ju do rozvoja cestovného ruchu v Trnave
 • S podnikateľmi v gastronómii a cestovnom ruchu realizujeme spoločnú prezentáciu trnavského regiónu ako príťažlivej destinácie

Naša Modranka

 • Zvýšime frekvenciu spojov MHD do Modranky
 • Obnovíme povrch najmenej dvoch ulíc v Modranke